Dates: 20 i 27 de setembre i 4 i 11 d'octubre de 2019

Continguts

1a Sessió

1. Què són els Serveis Socials Bàsics.

1.1 Definició, funcions, objectius.

1.2 La cartera de serveis dels SSB

1.3 Diferents normatives que regulen els SSB

2. Contracte Programa entre els Ens Locals i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2.1 Objectius

2.2 Contingut

2.3 Tipologia

3. Serveis que formen part dels SSB. La Cartera de serveis pròpia d'un ens local (ajuntament o Consell Comarcal) en l`àmbit dels SSB.

3.1 El catàleg de serveis propis

4. Estructura organitzativa d'un ens local (ajuntament o Consell Comarcal)

4.1 Tipologia d’organigrames

4.2 Situació dels SSB dins d’aquesta estructura

4.3 Components bàsics de la gestió corporativa (tipologia de procediments administratius tenint en compte aquesta estructura)

4.4 L’encàrrec institucional explícit

2a Sessió

1. La Prestació de servei

1.1 L’encàrrec institucional implícit

1.2 Objecte de treball dels EBAS

1.3 Diversificació dels canals d’atenció

1.4 Especialització funcional dels professionals

1.5 Combinació del treball individual, en grup i comunitari

2. Model d’atenció als SBAS

2.1 El procés d’atenció i intervenció

2.2 La recepció de l’usuari en el marc dels SSB

2.3 El professional de referència

2.4 Protocols d’intervenció

3a sessió

1.Instruments socials

1.1. Diagnòstic

1.2.Pla d’atenció social, Els plans de treball amb les persones/famílies ateses als SSB

1.3. Avaluació i Criteris detancament

1.4.La Relació amb altres professionals, serveis, organismes i entitats.

1.5.Les reunions d’equip (tipologia i perfils professionals)

1.6.La coordinació

1.7.El treball en xarxa

1.8. Atenció de les urgències

2. Tasques concretes a desenvolupar per part dels treballadors/es socials als SSB 2.1. La informació, orientació i assessorament que han de donar els treballadors/es socials.

2.2. Tipologia i models d'informe social més freqüents que utilitza el treballador/asocial als SSB.

2.3. Les expectatives de la ciutadania

4a sessió

1. La demanda de la ciutadania als SBAS (Prestacions, recursos i serveis més sol·licitats)

1.1. Prestacions, tràmits i recursos més comuns: Renta Garantida Ciutadania, Llei de Dependència, Pobresa energètica, Prestacions d'urgència, Aliments, etc.

1.2. Bases de prestacions de les pròpies administracions locals

2. Sistemes d'informació en l'àmbit dels SSB

2.1. Programes informàtics de recollida i gestió de dades.

2.2. Criteris bàsics per a la gestió de la informació.

2.3. L'administració electrònica

3. El treball social comunitari

3.1. Guió i estructura d’un projecte comunitari

3.2. Implementació des dels serveis socials bàsics