Dates:  19, 26 de març i 2, 9, 16 d’abril de  2019.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/79/2019​ i data 20 de març de 2019

INTRODUCCIÓ:

Situacions tràgiques com les catàstrofes, desastres, accidents, incendis, atemptats, inundacions són fets traumàtics i provoquen de forma immediata l'existència de necessitats, que precisen d'una intervenció psicosocial per poder ser ateses. Les respostes a aquestes necessitats sortides en l'emergència requeriran de professionals de diferents disciplines. 

El/la Treballador/a Social és un/a professional de l'acció social que té una comprensió àmplia de les estructures i processos socials, com a professionals que intervenim en qualsevol tipus d'emergència, ho fem diàriament en els nostres treballs, intervenim i treballem amb les necessitats de les persones, persones amb dificultats de salut i amb la població més vulnerable. Som professionals capacitats per activar recursos en situacions normals i també en situacions de crisis, d'urgències. 

En el context de situacions d'emergència hem d'estar presents de forma estable i formar part dels equips d'intervenció immediata en les emergències com a professionals bàsics. 

Aquesta formació d'intervenció del Treballador Social en Emergències i/o Catàstrofes pretén també fer-nos reflexionar sobre el nostre rol en aquest nou àmbit d'intervenció. 

Tenim un repte important, formar a professionals en l'àmbit de les emergències,  i no només per a la intervenció immediata al succés, sinó també en la intervenció posterior, en la prevenció, en la rehabilitació.  

OBJECTIUS

Aquest curs pretén donar eines i estratègies d'intervenció psicosocial en les emergències. L'objectiu és formar als treballadors socials en aquesta matèria i que com a professionals entrin dins del procés de formació continuada que sempre requereix l'exercici qualificat de qualsevol àmbit de la nostra professió.

CONTINGUTS

Bloc 1.- Aproximació conceptual del desastre, la emergència i la urgència.

Fases de l'emergència i la urgència

Bloc 2.- Intervenció psicosocial en emergències . La relació d’Ajuda

Reaccions i comportaments dels afectats

Tipus de víctimes i grups vulnerables 

Funcions de l'Atenció Psicosocial

Primers Auxilis Psicosocials

Relació d'ajuda

La persona després del desastre.

Bloc 3.- Gestió emocional dels professionals en la intervenció de les emergències 

Aptituds i habilitats personals de l'intervinent

Autoconeixement i gestió de les emocionis

Intel·ligència emocional com a element clau

Recursos per a la gestió de l'estrès

Cuidar als quals cuiden . Autocura dels professionals

Bloc 4.-Comunicació 

Tècniques comunicatives

Comunicació de males notícies

 METODOLOGIA

El curs es durà a terme amb una metodologia activa i de participació per part dels assistents. Al llarg de les 20 hores s'aniran intercalant teoria aplicada amb casos pràctics reals.  Es facilitarà documentació.