Dates:  22 i 23 de gener de 2019

Objectius

Promoure l’avaluació de les intervencions que es realitzen en la pràctica professional.

Saber dissenyar processos avaluatius en la planificació professional.

Conèixer i  comprendre els conceptes, teories i metodologies de planificació-intervenció-avaluació existents dins de la disciplina professional. 

Ésser capaç d’ executar actuacions dins del camp social, per a, posteriorment, procedir a la seva avaluació i disseny de noves intervencions. 

Saber partir de la diagnosi socials, atansar-se a la detecció i anàlisi de les necessitats socials, així com a programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats i la voluntat de la intervenció, per, posteriorment avaluar-les.

Abordar amb eficàcia la resolució de casos pràctics relacionats amb la matèria.

Saber experimentar, d’una forma pràctica, amb els conceptes teòrics exposats a l’aula, per tal de descobrir les seves utilitats. 

Metodologia

-Metodologia activa-participativa. Contextualització sobre el perquè i el cóm de l’avaluació.      -Implementació pràctica de les diferents metodologies i protocols d’avaluació.

-El curs s’estructura en dos blocs diferenciats: el primer sobre l’avaluació de plans d’intervenció en processos d’acompanyament individual/familiar; el segon sobre metodologies d’avaluació en intervencions comunitàries.

- Es pot cursar els blocs de forma independent o es poden cursar els dos blocs, si es cursen els dos es facilitarà una certificació de 20 hores de durada.

Programa

Sessió 1 

-Per què volem avaluar?

-Què vol dir avaluar?

-Oportunitats i dificultats de l’avaluació

-Pautes per l’avaluació

-Els indicadors socials

-Protocols

-Informes d’avaluació

Sessió 2

Taller de casos pràctics