Experiència d’ús i resultats d’una escala de valoració sociofamiliar en ancians per part de treballadors socials en serveis socials i sanitaris a la comarca d’Osona