Aquesta formació es durà a terme en format híbrid, s’oferiran places amb modalitat presencial a Barcelona -seguint totes les mesures de prevenció pertinents i la resta s'oferiran en modalitat online.

 

Dates: 15, 22, 29 de setembre i 6 d'octubre de 2021

Adreçat a:

Els i les treballadors/res socials (TS) que desenvolupen la seva tasca professional dins de centres residencials per a la gent gran són professionals referents al llarg de tot el procés d’acollida, estada i comiat de la persona i la seva família al centre; promovent el desenvolupament de les capacitats de les persones, facilitant la seva adaptació, vetllant pels drets i deures de la persona, vetllant per la continuïtat de l’atenció.

En aquest curs ens aproximarem a la realitat que acompanya a la persona gran i a llur família durant el procés d’atenció en el centre, des de l’acollida i fins al comiat.

Objectius

 • Millorar les competències professionals dels i de les Treballadors/es Socials que treballen o volen treballar en centres residencials per a la gent gran
 • Assolir un aprenentatge dinàmic i progressiu, orientat a millorar la pràctica professional
 • Millorar les habilitats, les actituds i l’actuació professional per poder realitzar un bon acompanyament de la persona resident i la seva família
 • Conèixer les tasques i funcions del/de la treballador/a social en un centre residencial i el seu paper dins I' equip interdisciplinari
 • Aprendre o millorar l’elaboració de processos/ protocols

Programa

Sessió 1. Persones grans i Xarxa de serveis

 • Marc legal
 • Els serveis de la Xarxa d’atenció a la gent gran
 • Tipologia de serveis
 • El perfil de les persones ateses i graus de dependència
 • Funcions del/de la treballador/a social en els centres de residencials i d’altres professionals de l’equip
 • Normativa específica sobre la voluntat de l' ingrés de les persones presumptes incapaces, la guarda de fet, la modificació de la capacitat
 • Protocol criteris cribatge per valorar la capacitat d’obrar

Sessió 2. Models de Qualitat

 • Planificació estratègica: la missió i visió del centre, l’anàlisi DAFO, el Pla Estratègic.
 • Gestió basada en processos i millora continua.  Mapa de processos
 • Quadre comandament: Indicadors de qualitat
 • Enquestes de satisfacció, suggeriments, incidències i queixes

Sessió 3. El procés d’acollida

 • Estructura d’un procés/ protocol
 • El procés d’acollida en una residència per a gent gran: preingrés, ingrés-inici de l’atenció i adaptació al centre
 • El procés PIAI: aspectes metodològics i organitzatius, la valoració integral, l’anàlisi de necessitats, les dimensions en la qualitat de vida, objectius i accions de l’equip interdisciplinar

Sessió 4. Altres processos d’atenció

 • El procés d’atenció a la família : la informació, la participació, el suport i el recolzament
 • El procés de comiat.  Trasllats, final de vida
 • Mesures i recomanacions per a la COVID-19

Metodologia

Es tracta d'un curs teòric que combina amb activitats de caràcter pràctic orientades a l'elaboració i aplicació de diferents processos en l’atenció a les persones que viuen en un centre residencial per a persones grans.

Les dates programades es realitzarà connexió directe amb la docent a través de la plataforma del TSCAT.

En formacions híbrides, hi participaran un número reduït d’alumnes de forma presencial a la seu del TSCAT indicada.