Registre d’activitats de tractament de dades

Registre d’activitats de tractament de dades


Registre d’activitats de tractament de dades personals del TSCAT en l’àmbit de les seves funcions públiques

(Art. 31 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals)

ACTIVITAT DE TRACTAMENT COL·LEGIATS
Categoria d’interessats Col·legiats
Tipologia de dades Dades identificatives
Dades de titulacions acadèmiques i professionals
Situació d’exercici
Dades bancàries
Sancions col·legials i penals
Altres dades tipificades exigides legalment
Legitimació del tractament Estatuts TSCAT i i Llei 7/2006, de 31 de maig,
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
Finalitat del tractament Registre de col·legiats, control i registre de titulacions
acadèmiques i professionals, acreditació de la situació
d'exercici professional, identificació de les dades de contacte
del professional col·legiat, donar accés públic a les anteriors dades.
Gestió de les obligacions econòmiques dels col·legiats.
Categories de destinataris Consejo General del Trabajo Social 
a d’altres corporacions o organismes públics,
quan així s’estableixi legalment.
Transferència internacional No prevista
Mesures tècniques i  organitzatives Previstes en el Document de Privacitat
Termini de conservació Permanent

 

ACTIVITAT DE  TRACTAMENT

QUEIXES, DENÚNCIES, INFRACCIONS, SANCIONS I ALTRES MESURES DE  CONTROL PROFESSIONAL
Categoria d’interessats Col·legiats i Societats Professionals, denunciants i tercers interessats
Tipologia de dades Dades identificatives
Dades de titulacions acadèmiques i professionals
Situació d’exercici
Dades bancàries
Sancions col·legials i penals 
Altres dades tipificades exigides legalment
Legitimació del tractament Estatuts i Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals
Finalitat del tractament Registre de reclamacions, queixes i/o denúncies presentades
davant actuacions dels col·legiats i de les societats professionals
inscrites, tramitació i resolució de queixes i denúncies, control
deontològic i disciplinari de l'exercici professional, gestió,
tramitació d'expedients...etc.
Categories de destinataris Consell de Col·legis estatals, òrgans jurisdiccionals, administració
general de l'estat, de les comunitats autònomes o locals i altres
organismes públics o entitats privades, segons el cas.
Transferència internacional No prevista
Mesures tècniques i  organitzatives Previstes en el Document de Privacitat
Termini de conservació Durant un mínim de 15 anys des de la resolució ferma 
de la queixa o resolució presentada

 

ACTIVITAT DE  TRACTAMENT SOCIETATS PROFESSIONALS INSCRITES AL TSCAT
Categoria d’interessats Societats Professionals
Socis i Administradors de les Societats 
Professionals
Tipologia de dades Dades de socis i administradors
Dades identificatives dels socis i administradors
Sancions Penals  i col·legials
Legitimació del tractament Llei 2/2007 de 15 de març de Societats Professionals,
Estatuts  i Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals
Finalitat del tractament Registre de societats professionals i gestió de les obligacions
econòmiques derivades de la col·legiació. Exercici de les facultats
deontològiques i disciplinàries sobre les societats inscrites, certificacions,
anotació dels socis que composen les societats professionals, dels
administradors i apoderats i dels canvis que es produeixin.
Anotació de les modificacions del contracte social
Categories de destinataris Registres Públics creats de conformitat amb la Llei 2/2007,
de 15 de març, de Societats Professionals i Consejo General del Trabajo Social 
Transferència internacional No prevista
Mesures tècniques i  organitzatives Previstes en el Document de Privacitat
Termini de conservació Permanent

 

ACTIVITAT DE  TRACTAMENT CÀRRECS INSTITUCIONALS
Categoria d’interessats Membres Assemblea de Compromissaris Junta de Govern
Tipologia de dades Dades identificatives
Dades relatives al càrrec institucional
Legitimació del tractament Estatuts i Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals
Finalitat del tractament Registre de càrrecs, nomenaments, cessaments i vigència
Categories de destinataris No prevista
Transferència internacional No prevista
Mesures tècniques i  organitzatives Previstes en el Document de Privacitat
Termini de conservació Permanent

 

ACTIVITAT DE  TRACTAMENT REGISTRE ENTRADA I SORTIDA DOCUMENTS
Categoria d’interessats Col·legiats, ciutadans en general
Tipologia de dades Dades identificatives
Legitimació del tractament RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació
legal aplicable al responsable del tractament. Llei 7/2006 de 31 de maig
de l’exercici de professions titulades i dels col.legis professionals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Finalitat del tractament Gestió del registre d'entrada i sortida de documents del Col·legi,
en els termes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.            
Categories de destinataris No prevista
Transferència internacional No prevista
Mesures tècniques i  organitzatives Previstes en el Document de Privacitat
Termini de conservació 15 anys des de la data de registre

 

ACTIVITAT DE  TRACTAMENT FORMACIÓ
Categoria d’interessats Col·legiats
Altres professionals
Altres assistents
Ponents
Tipologia de dades Dades identificatives (NIF, nom i cognoms, telèfon, adreça postal o electrònica)
Número de col·legiat
Altres dades tipificades exigides legalment
Legitimació del tractament Consentiment
Finalitat del tractament Formació continuada
Categories de destinataris Proveïdors de formació, centres o entitats, ponents, Agència Tributaria
Transferència internacional No prevista
Mesures tècniques i  organitzatives Previstes en el Document de Privacitat
Termini de conservació Permanent