Recol·legiació

Segons l’article 14 dels Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya de 5 de setembre de 2011, la reincorporació al Col·legi requerirà la presentació d’una sol·licitud escrita adreçada a la Junta de Govern.

La Junta de Govern podrà sol·licitar documentació complementària i, si fos el cas, l’acreditació del compliment de la pena o sanció, quan aquest hagi estat el motiu de baixa.

En el cas de baixa per impagament de quotes o aportacions, el seu abonament, amb l’interès legal meritat, comporta la rehabilitació automàtica de l’alta col·legial, llevat dels supòsits en que subsisteixi algun altre motiu de baixa.

Alta online

Els passos per Recol·legiar-se són els següents:

1. Emplenar el formulari online del portal.

2. Presentar a la secretaria de la Seu Central o de la teva Delegació corresponent la següent documentació actualitzada:

    - Fotocòpia del DNI

    - Una  fotografia mida carnet

    - Original i fotocòpia del títol de Diplomat/da o Grau en Treball Social, només en el cas que en el moment de   col·legiar-se per primera vegada només es lliurés el resguard del títol.

              - Presencialment s’haurà de signar el document d’alta, el de domiciliació bancària i el de protecció de dades que et facilitarà el personal del Col·legi.