Peritatge

D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Civil, quan en un procés judicial siguin necessaris coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics per valorar fets o circumstàncies rellevants en l’afer o adquirir certesa sobre aquests, les parts poden aportar al procés el dictamen de pèrits amb els coneixements corresponents o sol·licitar, en els casos que preveu aquesta llei, que n’emeti dictamen un pèrit designat pel tribunal.

Per comptar amb aquests pèrits, al gener de cada any, la Secretaria Judicial ha de sol·licitar als diferents col·legis professionals l’enviament d’una llista de persones col·legiades disposades a actuar com a pèrits.

En aquest context, el Col·legi elabora anualment aquesta llista amb les treballadores i treballadors socials col·legiade interessades en formar-ne part i l’envia al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

       

Descarrega't el Flyer

Qui pot sol·licitar un/A pèrit/A?

La designació d’un pèrit pot ser sol·licitada per qualsevol de les dues parts implicades en un procediment (encàrrec de part) o per designació judicial (encàrrec d’ofici). El tribunal també pot designar un únic pèrit per emetre un informe comú per a les dues parts. En aquest cas, l’abonament dels honoraris del pèrit correspon a ambdós litigants per parts iguals.

 
Obligacions del/LA pèrit/A

D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Civil, els pèrits han de tenir el títol oficial que correspongui a la matèria objecte del dictamen i a la seva naturalesa.

Una vegada comunicada la seva designació, elpèrit aquest disposa de cinc dies per manifestar si accepta l’encàrrec. En cas afirmatiu es fa el nomenament i el pèrit ha de manifestar sota jurament o promesa que ha actuat i, si s’escau, que actuarà amb la màxima objectivitat possible, que pren en consideració tant el que pugui afavorir com el que sigui susceptible de causar perjudici a qualsevol de les parts, i que coneix les sancions penals en què pot incórrer si incompleix el seu deure com a perit.

Tant les parts com el tribunal poden demanar que els pèrits autors dels dictàmens compareguin en el judici o en la vista verbal. El pèrit haurà d’exposar o explicar el dictamen o respondre preguntes, objeccions o propostes de rectificació o intervenir-hi de qualsevol altra manera, segon demanin les parts.

El pèrit que designi el tribunal ha d’emetre el seu dictamen per escrit i l’ha de fer arribar al tribunal en el termini assenyalat. Aquest dictamen també s’ha de traslladar a les parts per si consideren necessari que el perit concorri al judici o a la vista, a l’efecte que aporti els aclariments o explicacions oportunes.

D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Civil, quan l’emissió del dictamen requereixi algun reconeixement de llocs, objectes o persones, o dur a terme operacions anàlogues, les parts i els seus defensors ho poden presenciar, si amb això no s’impedeix o es destorba la feina del perit i es pot garantir l’encert i la imparcialitat del dictamen. Si el tribunal admet la presència d’alguna de les parts, el pèrit ha d’avisar directament a les parts amb una antelació de 48 hores com a mínim, del dia, l’hora i el lloc en què s’han de dur a terme les operacions.

 
A què tens dret com a pèrit/A?

Els pèrits designats poden refusar l’acceptació del peritatge, argumentant una causa que serà considerada pel tribunal. Si es considera suficient, serà substituït pel següent de la llista.

El pèrit designat pot sol·licitar, en els 3 dies següents al nomenament, la provisió de fons que estimi necessària, que ha de ser a càrrec de la liquidació final. El tribunal ordenarà a la part o les parts que hagin proposat la prova pericial que paguin la quantitat fixada en el compte de dipòsits i consignacions del tribunal en un termini de 5 dies. Transcorregut aquest termini, si no s’ha de dipositar la quantitat establerta, el pèrit queda eximit d’emetre el dictamen, sense que es pugui procedir a una nova designació.

Una vegada realitzat el peritatge el Col·legi et permet visar el teu treball com a pèrit, el què significa una garantia d’autoria i suficiència documental.

 
Què has de fer PER formar part de la llista de pèrits/ES del Col·legi?

En el cas d’estar interessat/da en formar part de la Llista Oficial de pèrits que el Col·legi envia anualment al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, cal que ens ho facis saber i ens enviïs a atenciocolegial@tscat.cat la següent documentació: