Com col·legiar-se

Qui es pot col·legiar?  

Han de ser membres del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya totes i tots els titulats universitaris en Treball Social que exerceixin la professió. Donada la legislació actual, per exercir el treball social, ja sigui en l’àmbit públic, privat o concertat, és obligatori estar col·legiat/da.

 

Igualment, poden col·legiar-se voluntàriament totes aquelles persones que estiguin en possessió del títol universitari de treball social i que no estiguin exercint la professió.

 

Quina és la quota col·legial?

  • Quota col·legial any 2022: 159€

La quota es cobrarà mitjançant domiciliació bancària al número de compte que faciliteu. El pagament de la quota podrà ser anual, semestral o trimestral. En el cas d’altes que es produeixen durant l’any es pagarà la part proporcional corresponent de la quota.

  • Alta col·legial: 60€ de tramitació  una única vegada.
  • Quota Situació Jubilació

La quota serà gratuïta, una vegada hagi acreditat la resolució enviada per l’INSS.

  • Quota per Invalidesa

Les col·legiades i col·legiats que tinguin reconeguda una discapacitat amb una valoració del 65% o més o una situació d’invalidesa acreditada per l’INSS, tindran una reducció del 50% en la quota col·legial. 

  • Devolució de quota per situació d’atur

El pagament de la quota col·legial es pot realitzar en quotes fraccionades: semestrals o trimestrals. Per a aquestes modalitats de pagament, el tràmit de sol·licitud de devolució pel 1er semestre es pot realitzar de l’1 al 15 de juliol, i de l’1 al 15 de gener es pot tramitar la devolució per al 2n semestre.

Si la quota es paga de forma anual el tràmit de sol·licitud de devolució s’ha de realitzar de l’1 al 15 de gener.

S’ha d’acreditar estar en situació d’atur, amb certificat de l’OTG on consti el període de temps en situació d’atur (Descarrega't les instruccions per sol·licitar el Certificat integrat). Una vegada acreditada la situació es realitzarà devolució del  50% de la quota corresponent als dies que s’hagi estat en atur. La sol·licitud de devolució s’ha de realitzar per email a catalunya@tscat.cat aportant la documentació requerida.

Veure els serveis que ofereix col.legiar-se

Alta online

Els passos per col·legiar-se són els següents:

1.Emplenar el formulari online del portal.

2.Presentar a la secretaria de la Seu Central o de la teva Delegació corresponent la següent documentació:

   - Original i fotocòpia del títol de Diplomat/da o Grau en Treball Social, o el resguard del mateix només en els casos de recent titulació.

   - Fotocòpia del DNI.

   - Una  fotografia mida carnet.

   -  Resguard d’ingrés de l’abonament de l’Alta Col·legial (60 euros). S’haurà de fer efectiva mitjançant ingrés bancari al número de compte corrent ES29-0081-7011-13-0001642072 del Banc Sabadell *.

*D’acord amb el conveni subscrit amb el Banc Sabadell, les persones que vulguin col·legiar-se i no siguin clients d’aquesta entitat, si obren un compte de la gama Expansió PRO per domiciliar el pagament de la quota col·legial, gaudiran de l’alta col·legial gratuïta (fins 60 euros). En aquest cas, caldrà adjuntar la fotocòpia del número de compte de la gama Expansió PRO. Així mateix podreu gaudir automàticament del 10% d’abonament de la quota de col·legiat, fins a un màxim de 50 euros per compte, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers mesos.

   - Presencialment s’haurà de signar el document d’alta, el de domiciliació bancària i el de protecció de dades que et facilitarà el personal del Col·legi.