Centres de Formació

MÀSTER D

          A escollir entre dues modalitats: semi-presencial o online.

          Durada Formació: A escollir entre 1 i 3 anys.

          Preu: En funció de la modalitat escollida i els anys de formació

          Descompte Col·legiats: 10% de descompte sobre el preu decidit.

          Contacte: Santi Porcalla representant de Master.D, al mòbil 652950417

 

AULACAT/CEASFOR:

          Modalitat online.

          Durada formació. 1 any, ampliable, segons les necessitats de l'alumne.

          Preu: 1.696 euros

          MATRÍCULA INDIVIDUAL: 34,4% de descompte sobre el preu marcat
          MATRÍCULA COL·LECTIVA: 51% si s’inscriuen 5 persones alhora.

          Matrícula individual: 93€ de matrícula i 12 quotes de 85€
          Matrícula col·lectiva: 93€ de matrícula i 12 quotes de 61€

          Contacte: Mariona Ferrer, representant d’AulaCAt,  mariona.ferrer@aulacat.cat

Institut per a la Innovació Organitzativa i Social

Descompte per als col·legiats/des que s'inscriguin en algun dels cursos, jornades o tallers organitzats per la institució, s'ha d'acreditar amb el carnet col·legial.
Més informació: 93 415 30 99, www.innovaccio.net

IDEC - Universitat Pompeu Fabra

Descompte del preu de la matrícula pels col·legiats/des que es matriculin en determinats postgraus de caire social.
Més informació: 935 42 18 00, www.idec.upf.edu

Fundació Pere Tarrés

Descomptes en la matrícula del curs de Retitulació de Diplomatura de Grau en Treball Social i en diferents postgraus. Accés gratuït a la Biblioteca i descomptes en el servei de colònies de vacances de la Fundació.
Més informació: 93 430 16 06, www.peretarres.org

UOC - Universitat Oberta de Catalunya

Les treballadores socials que es matriculin en qualsevol dels ensenyaments descrits en la clàusula primera gaudiran d’un ajut econòmic que es descomptarà del preu de la matrícula. Aquest ajut és d’un 10% que s’aplica durant tota la durada dels ensenyaments fins a la seva superació i sobre la primera matrícula dels crèdits d’aquests ensenyaments, restant excloses les segones i successives matrícules d’un mateix crèdit (repeticions).

És un descompte acumulatiu a altres polítiques de descomptes comercials que, amb caràcter general, s’apliquin en el moment de formalitzar la matrícula. L’ajut econòmic i, si escau, els descomptes comercials que s’acumulin, no podran ser superiors al trenta per cent (30%).

Els descomptes no són acumulables a altres descomptes comercials que la UOC hagi acordat aplicar a determinats col·lectius. Si el professional pot gaudir alhora d’un altre descompte per formar part d’un altre col·lectiu, podrà escollir el descompte comercial que més li convingui en el moment de formalitzar la matrícula.

En Titulacions Oficials el descompte és aproximatiu ja que és el resultat d’aplicar un descompte del vint-i-cinc [25%] sobre el preu dels serveis de suport a l’aprenentatge i els recursos per a l’aprenentatge (preu privat de la matrícula), això és, conceptes de la inscripció que fixa el Patronat de la UOC i que no estan vinculats al conveni programa signat amb el Departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya.

Els estudis universitaris propis als quals es facilitarà l’accés són: Programes de màster propi, Programes de diploma de postgrau, Programes d’especialització, Programes de curta durada i actualització, Cursos d’idiomes, Cursos d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, Cursos d’accés a la Universitat per a més grans de 45 anys.

Els estudis oficials d’educació superior als quals es facilitarà l’accés són: Programes de formació professional, Programes de grau, Programes de màster universitari, Programes de doctorat.

Resten exclosos aquells programes de grau, màster universitari i doctorat, així com els programes de titulació pròpia, que s’organitzin de forma conjunta amb altres universitats, quan la UOC no sigui la universitat coordinadora de l’esmentat programa conjunt.

Intervención Social

Descompte en cursos de formació a distància per a persones col·legiades en actiu o aturades.
Més informació: 954 933 807, is@intervencionsocial.com, www.intervencionsocial.com

Associació Atlàntida Professionals per la Interculturalitat

Descomptes en la matrícula de programes formatius que s’organitzin des de l’Associació.
Més informació: 93 423 42 04, atlantida58@hotmail.com, www.atlantida-migra.org

Funiber

Descompte en determinats màsters a distància de caire social.
Més informació: Mónica Gracia, 93 493 99 00, funiber@funiber.org, www.funiber.org

JMR Trabajo Social Criminologia

Descompte en les primeres matrícules a cursos.
Més informació: 958 817 489, jmr@jmrtrabajosocial.com , www.jmrtrabajosocial.com

Fundació Vidal i Barraquer

Descompte en el preu total de la matrícula del Curs Postgrau de Rehabilitació en Salut Mental.
Més informació: Xavier Leal, 93 434 00 01, docencia@fvb.cat, www.fvb.cat

Alternatura (Manresa)

Descomptes en la participació de tallers de cuina saludable i en les visites de seguiment dietètic i nutricional.
Més informació: 93 8725380 / 660594845.