Esteu aquí

Assemblea General

L'Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i col·legiades en plenitud  dels seus drets i deures; els seus acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen a tota la col·legiació i, si s’escau, a altres persones integrades en el Col·legi. L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària.

 

Més informació en els articles 29 a 36
dels Estatuts del Col·legi
   

 

 

DARRERA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

Dia: 21 de març de 2019
Lloc: Auditori del Pati Manning (Barcelona)

L’ordre del dia va ser el següent:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària del passat 13 de desembre de 2018.
2. Informe de la degana: presentació del document “Recomanació Col·legial per a la confecció i presentació d’Informes Socials” i altres assumptes col·legials.
3. Donar compte de l’auditoria comptable de l’exercici 2018 (veure document aprovat)
4. Traspàs del resultat de l’exercici 2018 a partida de “Reserva voluntària” i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’any 2018.
5. Donar compte de la Memòria 2018
6. Varis
7. Precs i preguntes

Veure el vídeo sencer de l'Assemblea