Assegurances

Assegurança de Responsabilitat Civil 

La pòlissa de responsabilitat civil obligatòria contractada pel Col·legi està inclosa en la quota col·legial. Garantim així el compliment per part de tots els col·legiats/des de la Llei 7/2006 del 31 de maig, que en el seu article 6 estableix que “els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança de riscos la responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió”. 

Es garantitza la Responsabilitat Civil de l'assegurat/da pels actes propis o dels seus empleats, derivada de l'exercici de la professió de treballador/a social indicada en les condicions particulars. Als efectes d'aquesta garantia tindrà consideració d'exercici de la professió el següent

 • Planificació, projecte, càlcul, aplicació, avaluació i modificació dels serveis i polítiques socials per a grups i comunitats.
 • Aplicació d'enfocaments metòdics i aplicació de recursos i prestacions a diversos sectors de la població a nivell microsocial, social intermig i macrosocial. 
 • Qualsevol tipus d'activitat relacionada amb la informació, investigació, prevenció, assistència, promoció, mediació, planificació, direcció, avaluació, supervisió i docència en el seu àmbit professional. 
 • Activitats amb caràcter docent, així com l'assistència a Congressos i Seminaris, col·laboració en publicacions especialitzades i la participació en actes o medis de divulgació en els quals intervingui amb motiu de l'exercici de la seva professió. 
 • Amb caràcter general qualsevol activitat que realitzi l'Assegurat/da per la qual exigeixi estar en posició del títol reconegut per les autoritats espanyoles competents en matèria de treball social. 

 

Les cobertures d'aquesta assegurança de Responsabilitat Civil per a l'any 2022 són:

 • Garanties: Suma assegurada 350.000 €
 • Responsabilitat Civil Explotació (inclou RC Locativa)
 • Responsabilitat Civil danys patrimonials purs i danys a documents de tercers: 60.000 € sinistre i any
 • Responsabilitat Civil Patronal (sublímit per víctima de 150.000€)
 • Inhabilitació professional: màxim 1800€ x 18 mesos
 • Defensa i Fiances  


Franquícies:

 • RC Explotació: sense franquícia
 • RC Professional: sense franquícia
 • RC Danys patrimonials purs: sense franquícia


Àmbit Geogràfic: Unió Europea

(Podeu ampliar de forma individual la suma assegurada augmentant la prima anual)


Defensa en reclamacions infundades per actes ‘dolosos’ 

La present cobertura s’estén a la defensa de l’assegurat/da fins i tot davant reclamacions infundades en què s’invoqui una conducta dolosa de l’assegurat/da. En el cas de declarar-se per sentència judicial ferma que la conducta de l’assegurat/da era dolosa, quedarà aquest/a obligat/da a reemborsar a la companyia totes les despeses satisfetes. No respondrà la Companyia de les indemnitzacions derivades d’actes dolosos ni del pagament de multes o sancions ni les conseqüències del seu impagament, imposades pels Tribunals i altres autoritats. 

Defensa contra la pèrdua de prestigi 

En aquells suposats en què l’assegurat/da sigui objecte de reclamació penal -denúncia o querella- i aquesta sigui absolutament infundada, sense cap argumentació legal, així com contra les publicacions en qualsevol mitjà de comunicació que atempten contra el bon nom de l’assegurat/da, i sempre com a conseqüència d’actes u omissions en l’exercici de la seva professió com a treballador/a social, l’assegurador exercitarà les accions oportunes contra el denunciant o querellant a l’objecte de salvaguardar el prestigi professional de l’assegurat/da.

Ampliació de les activitats 
Davant les noves activitats que poden arribar a desenvolupar algunes treballadores i treballadors socials, la pòlissa també cobreix les activitats de teràpia familiar, coaching i mentoring. 


El límit de despeses jurídiques s’estableix en 6.000€ per reclamació. Per damunt d’aquesta quantitat, les despeses seran a càrrec exclusivament de l’assegurat/da.

Per incrementar la prima anual o bé comunicar algun sinistre heu de contactar amb el mediador de l’assegurança, MEDICORASSE Corredoria de Seguros del CMB S.A.U.

 • Horari d’atenció: dilluns a dijous, de 8:30h a 14:30h, i de 16:00h a 19:00h, i divendres de 8:30h a 14:30h
 • Atenció al client: 900 10 11 30 - medicorasse@med.es
 • Comunicació de sinistre: 93 567 88 68 - sinistres@med.es

Medicorasse, Correduría de Seguros del CMB, SAU. NIF A-59-498220. DGSFP, clau J0928. Pòlissa de responsabilitat civil i capacitat financera d'acord amb l’art. 157 del Real Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, que transposa la Directiva (UE) 2016/97, de 20 de gener, sobre la Distribució d’assegurances