Imatge Vacunació COVID-19

Si ets una treballadora social en exercici lliure de la professió (donada d’alta al règim d’autònoms) no vinculada a cap organització o entitat pública i/o privada, i vols ser inclosa dins els plans de vacunació per la COVID-19 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, has d’omplir el següent formulari amb les teves dades, que seran comunicades al Departament de Salut.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA (TSCAT)

Portaferrissa, 18 1er 1a ,08002 Barcelona

N.I.F Q0869009A

DPD: dpd@coltscat.cat

E-mail: catalunya@tscat.cat

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l'informem que les dades personals del col·legiat facilitades en el present formulari seran tractades pel TSCAT amb la finalitat de confeccionar i gestionar la llista de col·legiats de Catalunya interessats en que els hi sigui subministrada la vacuna contra la COVID-19  per coadjuvar a la campanya de vacunació i comunicar-les al Servei Català de la Salut, a l’Agencia de Salut Pública de Catalunya, o a l’entitat competent que els pugui substituir en l’organització o execució del procés de vacunació indicat.

Les dades personals facilitades pels col·legiats es tracten de conformitat amb:

  • l’article 6.1. e) del RGPD, per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública, sobre la base de la Llei 33/2011 General de Salut Pública i la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, d'acord amb les funcions establertes en la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
  • el consentiment dels col·legiats d’acord amb l’article 6.1 a) del RGPD.

Les dades personals facilitades es conservaran durant el termini necessari per confeccionar i gestionar la llista de vacunació dels treballadors, i en tot cas durant el període de vacunació de la població i, en tot cas, durant un període màxim de 3 mesos des de la finalització d’aquest.

Pot exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació davant del Departament de Salut en tant que Responsable de tractament en la campanya de vacunació de la COVID-19 https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones-interessades/.