Compartir
2242 visitas
17
maig
2019

Vols formar part del Consell de Deontologia Professional del Col·legi?

 


Avui, 17 de juny, ÚLTIM DIA per presentar les sol·licituds per cobrir dues places vacants en el Consell de Deontologia del TSCAT, seguint el procediment que s'estableix en els Estatuts del Col·legi. La sol·licitud i la documentació acreditativa es poden presentar fins el 17 de juny, atenent l'horari d'atenció al públic de cada seu. 

Els requisits a complir són: 

  • Ser col·legiat/da del TSCAT, que no estigui en situació d’inhabilitació, sanció ni suspensió per a l’exercici de la professió i al corrent de pagament de les quotes col·legials.
  • Experiència professional acreditada en treball social d’un mínim de 5 anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la convocatòria.
  • Coneixements en l’àmbit de l’ètica i/o la deontologia professional i realització de treballs de recerca o estudis en aquest àmbit.
  • Comptar amb l’aval de 15 persones col·legiades.

 

La documentació a presentar és la següent:

  • Sol·licitud segons model adjunt.
  • Aval de 15 persones col·legiades segons model adjunt signat per el col·legiat/da avalista.
  • Carta de presentació i motivació.
  • Currículum vitae detallat de l’activitat professional, formació, activitat de recerca o estudis realitzats en l’àmbit de la deontologia i, si s’escau, activitat docent. Certificat de vida laboral.
  • Caldrà acompanyar còpia de totes les titulacions, certificats i demés documents acreditatius dels mèrits al·legats i que es relacionen al model de sol·licitud.

 

La Junta de Govern, un cop rebut el llistat de candidats per part de la Comissió d’avaluació, a la vista de les sol·licituds i la documentació presentades i seguint els criteris de la present convocatòria designarà el/s membres del Consell de Deontologia. 

Consulta les bases de la convocatòria 

El Consell de Deontologia del TSCAT

És un òrgan del Col·legi que té com a funcions principals l’assessorament a la Junta de Govern, la proposta d’actualitzacions del Codi d’Ètica i Deontològic, l’emissió de dictàmens i opinions en qüestions de rellevància professional i la intervenció en els procediments informatius i disciplinaris quan així ho demani la Junta de Govern.

Està format per màxim de set membres i un mínim de cinc que son designats per la Junta de Govern  per un mandat de quatre anys i que preferiblement han de ser representatius de diferents especialitats i àmbits d’intervenció professional.

Els nomenaments es fan d’entre aquelles col·legiades i col·legiats en els que no hi concorri cap conflicte d’interès, que acompleixin els requisits exigits i mèrits necessaris i que ho demanin quan s’obri el termini de presentació de sol·licituds.

 

 

Compartir