Compartir
576 visitas
14
nov.
2014

Últimes places pel Taller - Peritatge Social en Situacions de Violència de Gènere a la Delegació de Girona

 


Durada: 8 hores lectives

Dates: 17 i 18 de novembre de 2014

Horari: 16:00 a 20:00 hores

Lloc: Seu de Girona  (C/ Berenguer Carnicer , 2, 1er 2a de Girona)

Mínim de participants: 15

Cada vegada la figura del treballador/a social és més present i demandada en instàncies judicials per emetre un dictamen professional fent valdre l'informe social pericial com a mitjà de prova dins deis processos judicials.

Situacions de violència de gènere requereixen de coneixements i habilitats específiques que ens poden ser de gran utilitat a I' hora d'emetre un dictamen i elaborar el nostre informe social pericial.

Aquest curs permet conèixer quin és el rol de treballador social dins de l'àmbit judicial i el context institucional i legal en el que intervé. Ofereix, també,els coneixements necessaris per practicar I' exercici lliure de la professió.

 

Objectius

Dotar de coneixements sobre els factors que intervenen en la violència de gènere.

Aportar coneixements sobre les característiques de les víctimes i les conseqüències

psicològiques que poden patir per poder emetre un bon dictamen social pericial.

Donar eines i orientacions per a emetre un dictamen social en situacions de maltractaments.

Aprendre a emetre dictàmens pericials socials.

Saber emprar I’informe Social Pericial com a eina de prova en processos judicials sobre violència masclista.

Incentivar la iniciativa privada del treball social en l'àmbit judicial.

Programa:

1. Marc legal

2. Òrgans Judicials

3. Tipus de maltractament familiar

4. Concepte de violència de gènere

5. Tipologia de maltractaments

6. Models explicatius del maltractament familiar

7. Indicadors de maltractaments

8. El cicle de la violència domèstica

9. Característiques del maltractament físic

10. Característiques del maltractament psicològic

11. Característiques psicològiques de les víctimes

12. Conseqüències psicològiques i psicopatològiques.

13. L'entrevista amb la víctima

14. El dictamen pericial

15. L'informe Social Pericial en casos de violència de gènere: Estructura i Contingut.

16. Metodologia i tècniques del/de la treballador/a social en l'àmbit judicial

17. Codi d' Ètica i Codi Deontològic del Treball Social.

18. Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 1511999, de 13 de Desembre).

Metodologia

Aquest curs consta de dos parts: una a on es treballen els aspectes teòrics del temari, i una part pràctica en la que l'alumne/a treballa un cas pràctic .  Es facilitarà documentació annex per complementar el treballat en el curs per facilitar la praxi professional.

Docent: Laura Crous. Diplomada en Treball Social. Formada en Peritatge Social, Mediació Familiar, Teràpia de parelles i Violència domèstica. Direcció i gestió de microempreses per la UOC i Organització i gestió d'entitats socials, culturals i educatives per la UOC.

Experiència en atenció social socials municipals com a treballadora social en atenció primària i com Tècnic Municipal, i Directora de centres per a la gent gran.

Actualment, dirigeix el Gabinet LCG-Treball Social, especialitzat en peritatge social i mediació familiar i coordina el seu departament de formació. Intervé com a treballadora social i coordinadora del serveis d'atenció a domicili, de llar residència i de formació de cuidadors de la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral."

Preu només un taller:

Col·legiat/da: 60€

Col·legiat/da a l’atur*: 48€

No col·legiat/da: 72 €

*S’haurà d’acreditar amb el certificat corresponent conforme està a l’atur.

Inscripció:

Els inscrits hauran d’enviar la butlleta d’inscripció juntament amb el comprovant de pagament al correu electrònic   girona@tscat.cat

Compartir