"Les col·legiades han de sentir que posem al seu abast les millors eines per superar i prevenir els problemes de salut derivats de l'exercici laboral"

<p>.</p>

Entrevista a Conchita Peña, degana del TSCAT, i a Miquel Vilardell, president de la Fundació Galatea

Aprofitant la presentació, el 9 de maig, de l’estudi elaborat per la Fundació Galatea “Salut, estils de vida i condicions de treball de les treballadores socials de Catalunya”, posem el focus en el programa SuporTS. Una iniciativa del Col·legi i la Fundació Galatea i que s'adreça específicament a la cura del col·lectiu de treballadores socials.  

15
maig
2019

Entrevista conjunta a Conchita Peña, degana del TSCAT, i a Miquel Vilardell, president de la Fundació Galatea, per parlar del programa SuporTS

 

Comencem aquesta entrevista preguntant a la degana del Col·legi, Conchita Peña (CP)

 

1. Com va néixer el programa SuporTS?

(CP) SuporTS va néixer al juliol de 2016, fruit de l’acord entre el Col.legi de Treball Social i la Fundació Galatea. En la posada en marxa d’aquesta iniciativa va ser clau el paper de l’anterior degana, la Núria Carrera, qui va impulsar la creació d’aquest servei pioner a Europa, tant important per a la nostra col·legiatura, i que la Junta actual continuem potenciant.

 

Abans d'apronfundir en aquest programa específic, m'agradaria preguntar-li al Miquel Vilardell (MV) per la Fundació Galatea

 

2. Què és la Fundació i quins objectius té?

(MV) La Fundació Galatea va ser creada l'any 2001 pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, arran de l'experiència del Programa d'Atenció al Metge Malalt (PAIMM), per vetllar per la salut i benestar de tots els professionals de la salut (medicina, infermeria, veterinària, farmàcia, psicologia, odontologia, treballadors socials, fisioterapeutes) i conseqüentment garantir una millor qualitat assistencial als ciutadans.

 

3. I per què els professionals de la salut? Quines problemàtiques específiques tenen?

(MV) Els professionals de la salut, per la naturalesa del seu exercici, s'enfronten a factors de risc psicosocial (pressió assistencial, necessitat de prendre decisions que afecten la vida dels pacients, necessitat d'estar actualitzat constantment, organitzacions complexes, equips multidisciplinars...).

Poden presentar diferents problemàtiques com l’estrès sostingut en el temps, el desgast professional o burnout o el patiment emocional vinculat no solament a factors provinents de l’entorn laboral però que sí poden incidir en la seva praxi. A altres nivells, també hi ha prevalença de diferents trastorns mentals (ansietat, depressió, quadres adaptatius... ) i altres, més severs en una proporció menor. Vull fer especial èmfasi també a la patologia addictiva i a la patologia dual que requereix protocols d’intervenció més específics.

 

Reprenem al programa SuporTS amb la Conchita Peña...

 

4. Quina és la finalitat del programa?

(CP) L’objectiu principal és a atendre a les col·legiades i col·legiats en actiu que pateixen problemes d’estrès, de salut mental i/o d’addiccions derivats de l’exercici professional. En aquest programa s’ofereix una atenció especialitzada, confidencial, gratuïta i de qualitat amb l’objectiu d’assolir la plena recuperació personal i professional. Això s'emmarca en un context estratègic per al Col.legi de vetllar per la cura dels professionals, fent bona aquella màxima del cuidar-nos per cuidar.  

 

Seguim amb el Miquel Vilardell parlant dels serveis específics de SuporTS

 

5. Quins serveis ofereix SuporTS a les treballadores i treballadors socials?

(MV) El Programa SuporTS compta amb la mateixa Cartera de Serveis que la resta de programes assistencials vinculats a la Fundació Galatea. És a dir, tots i cadascun dels serveis i dispositius amb que compta la Clínica Galatea: Unitat d’Acollida, Consultes Externes, Unitat d’Hospitalització i Hospital de Dia. A més i, des de fa quasi tres anys, la Fundació Galatea, va posar en marxa el Servei de Suport Emocional als Professionals de la Salut, que dona atenció psicològica a través de professionals amb molta experiència i acreditats per la mateixa Fundació, en aquest cas, a treballadores socials amb patiment emocional.

 

6. I quins són els punts forts d’aquest programa assistencial? Què ofereix d’especial o diferencial per al col·lectiu de treballadores socials?

(MV) Un dels punts forts, és l’experiència de més de 20 anys atenen a professionals de l’àmbit de la salut. Coneixem quines són les circumstàncies en les quals han de desenvolupar la seva feina. Un altre punt fort, és la preservació de la identitat del professional. Aquesta és una qüestió important atesa l’estatus i prestigi d’aquestes professions d’ajuda. Més encara quan ens referim a problemàtiques o patologies tan estigmatitzadores com la malaltia mental o les addiccions. Un altre dels punts forts, és l’atenció integral. Vull dir que es procura una atenció des de tos els punts de vista per tal que la recuperació i la reinserció del professional en el seu lloc de treball tingui les màximes garanties.

 

Preguntem a la degana del Col·legi, Conchita Peña, per la importància d'aquest servei

 

7. És un servei necessari per al col·lectiu? Per què?

(CP) Tal i com s’extreu de l’estudi sobre la salut de les treballadores socials elaborat per la pròpia Fundació Galatea, i que vam presentar en una jornada el passat 9 de maig, la nostra professió té un elevat risc de patiment psicològic i una gran exposició a riscos psicosocials i de cronificació de l’estrès: és el que es coneix com a burnout. La nostra feina es desenvolupa habitualment en un context de molta pressió, per la relació continuada amb el patiment de les persones en situació de vulnerabilitat, per la impossibilitat, moltes vegades, d’incidir en el canvi per questions estructurals dels sistemes de benestar, per l’exposició continuada a un elevat grau d’hostilitat per part de la població donat que som la cara visible de l’administració, i pel poc reconeixement de la professió, cosa que ens relega moltes vegades a la realització de tasques burocràtiques, de poc valor i amb poques possibilitas de promoció. Tot això pot derivar en situacions complicades que acaben afectant a la salut.

 

8. Per què és important comptar aquest servei i que se’n faci ús?

(CP) Les professionals estem preparades per atendre les necessitats dels qui ens envolten, però, sovint, quan es tracta de tenir cura de nosaltres podem no tenir la mateixa actitud ni comportament. I és important tenir clara la importància de cuidar-nos, tant per nosaltres mateixes com per les persones que atenem. Posar el focus en la salut i el benestar de les nostres treballadores socials és un eix importantíssim dins de l’actuació del Col·legi. Que sentin que poden trobar un recolzament en nosaltres i que posem al seu abast les millores eines per superar i prevenir aquests problemes.

 

9. Quines altres eines té el Col·legi per donar suport a la col·legiatura?

(CP) Fa molts anys, que des del Col·legi estem potenciant la supervisió com un espai necessari i imprescindible per tractar els impactes de les intervencions i les situacions amb què ens trobem a diari. És un suport de reflexió professional però també de suport emocional. També hem fet algunes formacions dedicades a prevenir l'estrès laboral i el desgast professional. I en aquesta línia d’actuació seguirem per tal d’atendre aquestes problemàtiques però també per prevenir-les i empoderar la professió.