Compartir
412 visitas
30
set.
2013

Convocatòria pública per a la renovació parcial del Consell de Deontologia Professional del COTSC

 


El Consell de Deontologia Professional és l’òrgan col·legial que atén les qüestions d’ètica professional que afecten a la col·legiatura. D’acord amb els Estatuts vigents, consta de 7 membres que en formen part durant un període de quatre anys i que poden ser reelegits, com a màxim, per un altre mandat consecutiu.

El Consell es renova parcialment cada dos anys (una vegada tres membres i l’altre quatre) i, en aquests moments, quatre dels seus membres han de ser renovats. Per tant, i seguint el procediment establert en els Estatuts del Col·legi, cal procedir a la convocatòria pública per a la renovació d’aquests càrrecs.

Mitjançant aquesta comunicació, es dóna per obert el termini de presentació de candidatures per a ocupar les quatre vacants que s’han produït. Totes/Tots aquelles/aquells col·legiades/ts que desitgin concórrer en aquesta elecció hauran d’acreditar els següents requisits:

- Experiència professional mínima de 5 anys.

- Recolzament d’un mínim de 15 signatures de col·legiades/ts (amb noms i cognoms, DNI i número de col·legiada/t)[1].

- Haver cursat estudis en els camps de l’ètica i/o deontologia professional.

- No estar incursos en cap tipus d’expedient disciplinari per part de les seves empreses ni per part del Col·legi.

- A l’hora de la valoració, també es tindrà en compte si ha realitzat algun tipus de recerca.

 

 

El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el dia 30 d’octubre de 2013, i aquestes hauran de lliurar la documentació acreditativa al registre de la seu central del Col·legi, o be, a les seus de les Delegacions territorials de Girona, Lleida, Manresa-Catalunya Central, Tarragona o Terres de l’Ebre.

Posteriorment, la Junta de Govern del Col·legi procedirà a designar els quatre nous membres entre les/els candidates/ts que obtinguin un major nombre de vots. Les persones que no s’incorporin, passaran a formar part d’una llista d’espera per si es produeixen vacants.

Us animo a totes i a tots a participar en aquest procés i a presentar la vostra candidatura.

Rebeu una cordial salutació.

Núria Carrera

Degana

Barcelona, 30 de setembre de 2013

 


[1] Les persones que van presentar la seva candidatura el passat mes de maig, en l’anterior renovació parcial, si volen tornar a presentar candidatura en aquesta ocasió només hauran de presentar la sol·licitud i cv actualitzat, però ja no caldrà que presentin les 15 signatures de suport.

Compartir