01
ag.
2013

RTS 199 Català

Body

Vivim en una època en què sentim parlar molt d’ètica, en què s’ha creat.un clima social que n’emfatitza la importància. No és quelcom casual que l’apel lació a la consciència ètica sigui actualment un signe dels temps, perquè la seva absència és la principal causa de la corrupció, i els moviments socials més recents la reivindi- quen, reclamen, consideren i situen en la base dels seus idearis. En aquesta línia, un moviment ben representatiu, el 15-M, va reclamar en el seu manifest “una revolució ètica”. No endebades podem considerar l’ètica com la base de la convivència i d’una vida social justa.